Info PSS

Pusat Sumber Sekolah

Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan pusat perkhidmatan akses maklumat bersepadu yang mengandungi pelbagai sumber pendidikan dalam bentuk bahan cetak, bukan cetak dan digital. PSS perlu diurus secara sistematik dan efisyen bagi tujuan memupuk tabiat membaca, literasi maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Dasar Pusat Sumber Sekolah

Dasar Pengurusan Pusat Sumber Sekolah diwujudkan untuk memastikan Pusat Sumber Sekolah mempunyai koleksi yang menepati piawaian dan terkini, diurus dengan cekap dan berkesan, dan digunakan secara optimum bagi meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran.

 

Strategi Pelaksanaan Dasar PSS adalah seperti berikut:

 • Memastikan Pusat Sumber Sekolah mempunyai kemudahan fizikal dan infrastruktur yang sesuai dan memenuhi fungsi dan peranannya.
 • Memastikan Pusat Sumber Sekolah mempunyai koleksi bahan yang menepati piawai dan terkini.
 • Memastikan Pusat Sumber Sekolah diuruskan dengan cekap dan berkesan sesuai dengan kemajuan teknologi maklumat masa kini.
 • Memastikan Pusat Sumber Sekolah diuruskan oleh Guru Perpustakaan dan Media yang menepati syarat kelayakan dan kriteria yang ditetapkan dalam pekeliling semasa.
 • Memastikan Pusat Sumber Sekolah sentiasa meningkatkan usaha untuk melaksanakan aktiviti penggalakan membaca dan literasi maklumat dalam meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran.

Peranan Pusat Sumber Sekolah

 • Pusat Ilmu
 • Pusat Penemuan
 • Pusat Pengajaran dan Pembelajaran
 • Pusat Pengajaran
 • Pusat Profesional
 • Pusat Hubungan Masyarakat

Apakah objektif Pusat Sumber Sekolah?

 • Menyediakan perkhidmatan dan sumber pembelajaran dalam pelbagai format bagi membolehkan semua warga sekolah menjadi pengguna maklumat yang efektif dan pemikir yang kritis
 • Menyediakan perkhidmatan secara bertanggungjawab, adil dan saksama kepada semua warga sekolah
 • Meningkatkan tahap pencapaian murid dalam pembacaan, literasi maklumat, pembelajaran, penyelesaian masalah dan kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
 • Melahirkan individu bestari yang mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat

Fungsi Pusat Sumber Sekolah

 • Merancang dan mengurus perolehan bagi membina koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini yang selaras dengan keperluan kurikulum dan memenuhi keperluan warga sekolah.
 • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan akses maklumat bagi kegunaan individu atau kumpulan.
 • Memberi panduan dan kemahiran kepada warga sekolah berkaitan proses carian, penghasilan dan penggunaan maklumat.
 • Menyediakan kemudahan, peralatan dan bahan supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.
 • Menjalin perkongsian pintar dan rangkaian strategik dengan pelbagai agensi untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan.

Fungsi Pusat Sumber Sekolah

 • Perkhidmatan Sirkulasi Bahan

Sirkulasi bahan di sesebuah PSS perlu mengambil kira saiz koleksi, jumlah pengguna dan keperluan pengguna.

Sirkulasi bahan terdiri daripada:

 1. Pinjaman biasa
 2. Pinjaman khas
 3. Pinjaman berkelompok

Sirkulasi bahan juga boleh dibuat antara PSS / perpustakaan awam melalui pinjaman antara perpustakaan (inter-library loan) bagi memenuhi keperluan maklumat pengguna.

 • Perkhidmatan Khidmat Nasihat / Rujukan

Khidmat nasihat / rujukan perlu diberi kepada warga sekolah berkaitan perkara berikut :

 • Pemilihan bahan
 • Pencarian maklumat
 • Rekabentuk, pembinaan dan penggunaan bahan P&P
 • Penggunaan peralatan teknologi maklumat dan komunikasi

 

 • Perkhidmatan Kesedaran Semasa

PSS perlu menyediakan perkhidmatan kesedaran semasa untuk memaklumkan kepada warga sekolah berkaitan maklumat atau judul terkini yang terdapat di PSS.

Perkhidmatan ini boleh disediakan melalui sumber berikut :

 1. laman web sekolah / PSS
 2. keratan akhbar
 3. muka surat kandungan majalah
 4. bibliografi beranotasi
 5. senarai bahan terkini
 6. abstrak dan indeks bahan terpilih
 7. pangkalan data bibliografi sumber PSS
 8. pameran buku baru
 • Perkhidmatan Pendidikan Pengguna

Program pendidikan pengguna perlu disediakan secara terancang dan berterusan untuk memaklumkan warga sekolah berkaitan program, aktiviti dan perkhidmatan PSS di samping memberi kemahiran kepada mereka berkaitan penggunaan kemudahan PSS dan pencarian maklumat.

 • Perkhidmatan Papan / Sudut Maklumat

Akses kepada maklumat sekolah / PSS perlu disediakan melalui papan / sudut maklumat yang ditempatkan di lokasi yang strategik.

 • Perkhidmatan Pengurusan Sumber Maklumat

Perkhidmatan ini perlu disediakan mengikut keperluan dan kemampuan sekolah. Akses kepada pangkalan data sumber maklumat pelbagai bidang ilmu sama ada dalam atau luar negara perlu disediakan melalui laman web sekolah atau PSS.

 • Perkhidmatan kemudahan bilik / ruang

Perkhidmatan ini perlu disediakan untuk menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Perkhidmatan yang boleh disediakan oleh PSS adalah seperti berikut :

 • Bilik Tayangan / Audio Visual / Multimedia
 • Pusat Akses Kendiri
 • Sudut Bercerita / Aktiviti
 • Sudut / Bilik Perbincangan
 • Bilik Rakaman

 

 • Perkhidmatan Reprografi

Perkhidmatan ini disediakan untuk percetakan, memuat turun maklumat digital dan membuat salinan bahan.

 • Perkhidmatan Akses Maklumat

Perkhidmatan ini perlu disediakan untuk mengakses maklumat menggunakan kemudahan Internet atau Intranet.

X